{"propertycode":"ppsea", "bookingdayusetype":"CORP", "bookingdayusecode":"DAY"}
{"ppmel":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2017-03-23","blockoutenddate":"2017-07-27","timezone":"+11","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":true},"ppper":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppdac":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+6","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppyvr":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppwhi":{"minstay":1,"minstaymsg":"所有价格均基于两名年龄不低于 19 岁的成年人共用一个套房的情况。每人每晚另需支付 30 加元的不含税附加费。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":6,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppwhv":{"minstay":1,"minstaymsg":"所有价格均基于两名年龄不低于 19 岁的成年人共用一个套房的情况。每人每晚另需支付 30 加元的不含税附加费。","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":10,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pppek":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2015-08-06","blockoutenddate":"2017-08-19","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppngb":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppszv":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pptsn":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2014-01-28","blockoutenddate":"2014-10-20","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppxmn":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsngb":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppygn":{"minstay":-1,"minstaymsg":"","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2017-09-27","blockoutenddate":"2017-10-31","timezone":"+6.5","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppmnl":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsin":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2014-01-14","blockoutenddate":"2014-01-15","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsgo":{"minstay":1,"minstaymsg":"2018 年 4 月 1 日起,新加坡乌节泛太平洋酒店将会闭店装修。重新开张之后,酒店依然由泛太平洋酒店公司运营。\n \n我们衷心向各位宾客、赞助商、合作伙伴表示感谢,感谢你们帮助成就了酒店的光荣历史,期待欢迎大家重新光临!","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2018-04-01","blockoutenddate":"2019-04-01","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppssbr":{"minstay":2,"minstaymsg":"需最少入住 2 晚。 如需其他安排,请致电 +65 6678 8999 联系我们","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppssin":{"minstay":7,"minstaymsg":"需最少入住 7 晚。 如需其他安排,请致电 +65 6884 5222 联系我们。","enabledayuse":true,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"+8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"ppsea":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2013-06-30","blockoutenddate":"2013-07-05","timezone":"-8","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false},"pphan":{"minstay":1,"minstaymsg":"","enabledayuse":false,"advancedays":-1,"blockoutstartdate":"2015-08-06","blockoutenddate":"2016-09-30","timezone":"+7","maxadult":-1,"maxchild":-1,"showaccesscode":false}}
{"getServerTimeApi":"/wsi/pphg/misc1.0/getCurrentTimestamp"}

泛太平洋酒店宠物服务

善待宠物的设施和服务可确保您和宠物尽享奢华入住体验。


营业时间
24 小时

更多信息

西雅图泛太平洋酒店为您的爱犬精选各种善待宠物的体验。


我们的服务

服务&设施概览:
 • 酒店员工免费遛狗
 • 定制狗粮
 • 丝绒狗窝
 • Scraps Dog Bakery 供应的精致狗粮
 • Scraps Dog Bakery 提供的优惠折扣券
 • 列有当地市中心善待宠物餐厅的 SLU 指南
 • 标有善待宠物区域的西雅图地图

更多信息
 • 欢迎不同大小的狗狗
 • 允许宠物进入户外庭院
 • 每间客房或套房最多可入住两只宠物
 • 不应将宠物独自留在客房或套房。 如果酒店员工需进入您的客房或套房,请为宠物戴上皮带项圈
 • 需支付 50 美元宠物清洗费,且不退还
 • 如果在入住期间,您的宠物损坏客房、套房或酒店设施,造成的损失将从您的信用卡中扣除


您正在预订:

泛太平洋酒店宠物服务

我们很乐意为您和您的宾客预订席位

联系详情

如需要更改或取消您的预订,您可通过电邮方式联系我们,并提供您的姓名和预订日期

返回

其他设施与服务

其他服务与设施

其他服务和设施

西雅图泛太平洋酒店拥有各种服务与设施,提升您的入住体验。

精品零售店

2200 Plaza 零售店

各种各样的精品店、专卖店和尊贵服务期待您来探索。

泊车与城市服务

泊车与班车服务

尽享代客泊车和免费班车服务的便利。

查看所有设施与服务